បញ្ហាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក

america_election2016

ពេលបោះឆ្នោត ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាជួបប្រទះ…ខ្ញុំគ្មានជឿលើការឃោសនានិងមីឌីយ៉ាទេ។ ជាពិសេសពួកអ្នកនយោបាយអាជីព…

ដោយ James Sok

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.