ហុតទឹកសំឡឹងកាក

cpp_gift

ការឱ្យអំណោយហើយប្រាប់ឱ្យគេបោះឆ្នោតឱ្យ
ខ្លួន ចាត់ជាអំពើសូកប៉ាន់  ឬ ទិញទឹកចិត្ត ដូច្នេះ សូមឱ្យ លោក ឱម យិនទៀង
ប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បើកគ្រាប់ភ្នែកមើល និង ស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ ។

By On Davy

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.