កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៩

mekongbridge

2001 June – US-based Cambodian Freedom Fighters (CFF) members convicted of 2000 attack in Phnom Penh. Group pledges to continue campaign to overthrow Hun Sen.

ឯកាធិកទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សស្ស ហិ វិសាខមាសេ, យេ សហរដ្ឋេ បតិដ្ឋិតា ហោន្តិ  តេ សេរិតាយ យោធសាមាជិកា កម្ពោជិកា ហុត្វា  ទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សេ ភ្នំពេញ នាម រាជធានិយំ អាវុធប្បហារទានទោសេន បតិដ្ឋាបិតវជ្ជា អហេសុំ ។ តេ អាយតឹ យាវ បរាជយា ហ៊ុន សែន នាម បុរិសស្ស បហារំ ទាតុំ សច្ចការំ ឋបេសុំ ។

ឆ្នាំ 2001 ខែមិថុនា – សមាជិកទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក (CFF)ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទវាយប្រហារនៅឆ្នាំ 2000 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមនេះសន្យាថានឹងបន្តយុទ្ធនាការផ្តួលរំលំលោក ហ៊ុន សែន ។

2001 December – First bridge across the Mekong River opens, linking east and west Cambodia.

ឯកាធិកទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សស្ស ហិ កត្តិកមាសេ,  មេគង្គ នាម នទឹ អតិក្កមិតុំ បឋមោ សេតុ វិវដោ អហោសិ, យោ កម្ពុជាភូមិភាគស្ស បុរត្ថិមញ្ច បច្ឆិមញ្ច សំយោជេតិ ។

ឆ្នាំ 2001 ខែធ្នូ – បើកស្ពានដំបូងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ, ភ្ជាប់ភាគខាងកើតនិងខាងលិចប្រទេសកម្ពុជា ។

 

1,204 total views, 21 views today

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.