កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៣

independence

1953 – Cambodia wins its independence from France. Under King Sihanouk, it becomes the Kingdom of Cambodia.
តេបញ្ញាសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សីហនុរញ្ញា បរិហរិតំ កម្ពុជារដ្ឋំ បារាំងរដ្ឋស្មា ឯករជ្ជំ បដិលភិត្វា វររាជាណាចក្កមហោសិ ។
ឆ្នាំ 1953 – ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំង។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទសីហនុ, កម្ពុជាបានក្លាយទៅជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.