កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៦

us_bombing

1969 – The US begins a secret bombing campaign against North Vietnamese forces on Cambodian soil.
ឯកូនសត្តតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សហរដ្ឋំ កម្ពុជភូមិយំ ឧត្តរអណ្ណាមិកយោធានំ ឧបរិ បដិច្ឆន្នំ កិត្តិមាសនិប្បហារំ ទាតុមារភិ ។  
ឆ្នាំ 1969 – អាមេរិកចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងវៀតណាមខាងជើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.