តួអង្គសំខាន់ ៗ ក្នុងរឿងសាមកុក

លូស៊ូមិង អ្នកសម្តែងកួនអ៊ូ ១៩៩៤

 

ថាំងក្វាឆៀង អ្នកសម្តែងជូកាត់លៀង ឬ ខុងបេង ១៩៩៤

ខុងបេង

 

វូសៀវតុង អ្នកសម្តែងស៊ុនកួន ១៩៩៤

ស៊ុនកួន

 

ស៊ុនយៀនឆ្វិន តួសម្តែងឡៅពី ១៩៩៤

ឡៅពី

 

ប៉ាវក្វាអាន់ តួសម្តែងចូឆូ ឬ ឆាវឆាវ ១៩៩៤

ចូឆូ

 

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.