ប្រែលោតប្រយោគ អដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ៨ វគ្គ ២

 

(សោ  កនិដ្ឋោ)  រីប្អូនប្រុសនោះ (អាហ) ពោលហើយថា ភាតិក បពិត្របងប្រុស (ត្វំ) រីបង កថេសិ កំពុងនិយាយ កឹ (វចនំ) នូវពាក្យអ្វី ត្វំ រីបង    មាតរិ នាកាលម៉ាក់ មតាយ ស្លាប់ហើយ (អសិ) រមែងជា  មេ លទ្ធោ  ជាអ្នកគឺប្អូនបានហើយ មាតា វិយ  ហាក់នឹងថារីម៉ាក់  (ត្វំ) រីបង បិតរិ នាកាលប៉ា មតេ ស្លាប់ហើយ (អសិ) រមែងជា មេ លទ្ធោ  ជាអ្នកគឺប្អូនបានហើយបិតា វិយ ហាក់នឹងថារីប៉ា មហាវិភវោ រីភោគៈដែលបុគ្គលគប្បីសោយធំ អត្ថិ មាន គេហេ ក្នុងផ្ទះ វោ របស់បង  (តុម្ហេហិ)  គឺបង គេហំ អជ្ឈាវសន្តេហិ  ដែលកំពុងនៅគ្រប់គ្រងនូវផ្ទះនុះឯង សក្កា អាច កាតុំ ដើម្បីធ្វើ បុញ្ញានិ នូវបុណ្យទ. (តុម្ហេ) រីបង មា អកត្ថ កុំបានធ្វើឡើយ វំ យ៉ាងនេះ ឥតិ ដូច្នេះ ។

loading…

70 total views, 2 views today

Facebook Comments