ប្រែលោតប្រយោគ អដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ៧ វគ្គ ១

 

អថ គ្រានោះ កទិវសំ ក្នុងថ្ងៃមួយ មហាបាលោ រីមហាបាល ទិស្វា ឃើញហើយ អរិយសាវកេ នូវអរិយសាវ័កទ. គន្ធមាលាទិហត្ថេ អ្នកមានវត្ថុមានគ្រឿងក្រអូប និងផ្កាកម្រងជាដើមក្នុងដៃ គច្ឆន្តេ អ្នកកំពុងទៅ វិហារំ កាន់វត្ត បុច្ឆិត្វា សួរហើយថា មហាជនោ រីមហាជន អយំ នេះ គច្ឆតិ កំពុងទៅ កុហឹ (ឋានេ) ក្នុងទីណា ឥតិ ដូច្នេះ សុត្វា ស្តាប់ហើយថា អយំ មហាជនោ រីមហាជននេះ គច្ឆតិ កំពុងទៅ ធម្មស្សវនាយ ដើម្បីកិរិយាស្តាប់នូវធម៌ ឥតិ ដូច្នេះ (ចិន្តេត្វា) គិតហើយថា អហំបិ សូម្បីរីអញ គមិស្សាមិ នឹងទៅ ឥតិ ដូច្នេះ គន្ត្វា ទៅហើយ វន្ទិត្វា ថ្វាយបង្គំហើយ សត្ថារំ នូវព្រះសាស្តា និសីទិ អង្គុយហើយ បរិសបរិយន្តេ ត្រង់ទីបំផុតជុំវិញនៃបរិស័ទ ។

loading…


170 total views, 1 views today

Facebook Comments