មនុស្សលោភស្លាប់ព្រោះទ្រព្យ

thai_movie1

បក្ខី មរន្តិ អាហារេ          មនុស្សា បន អាមិសេ

ឥត្ថី  បុរិសមិច្ឆន្តី              បស្សេយ្យ  ទយ្យនាដ្យំ  

វីរោ តុ រដ្ឋមិច្ឆន្តោ            សិក្ខេយ្យ ចីននាដ្យំ.

មនុស្សលោភតែងស្លាប់ដោយសារទ្រព្យ ឯសត្វចាបងាប់ដោយសារចំណី

ចង់ចេះដណ្ដើមប្រុស មើលរឿងភាគថៃ

បើស្រឡាញ់ទឹកដី តាមដានរឿងចិន.

 

 

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.