របបអស្ចារ្យមហាចម្លែក

  

               

អច្ឆរិយព្ភូតគាថា

តិរច្ឆាននិយាមេន          បសាសនំ  បសាសិតំ

អមិត្តោ រដ្ឋវាសីនំ          រដ្ឋទេស្សី កុនាយកោ.

តេ ធម្មំ ន បជានន្តិ        យេ វិនិច្ឆយការកា

យស្មា រាជភដា សព្វេ     ចោរាវ រដ្ឋកណ្ដកា.

និប្បីឡេត្វា សរីរំញ្ច        បាបេត្វា ជីវិតក្ខយំ

សព្វត្រាបិ វិលុម្បិត្វា       វិចរន្តិ យថាក្កមំ.

តស្មា ហិ ខេមរា នាម     សតតុព្វិគ្គមានសា

កាយជីវិតភោគេសុ       និរស្សាទា វសន្តិ សេ.

ការគ្រប់គ្រងតាមរបបតិរច្ឆាន

អ្នកដឹកនាំក្បត់ជាតិ ជាសត្រូវនឹងប្រជាជន

តុលាការ គ្មានស្គាល់យុត្តិធម៌ ខុសត្រូវ

មន្ត្រីរាជការជាបន្លាចំពោះជាតិ  ប្រៀបដូចចោរ

វាយចាប់ កាប់សម្លាប់ជីវិតប្រជាជន

ដើរលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ទីកន្លែង

ខ្មែរមានសេចក្ដីភ័យខ្លាចជានិច្ច

រស់នៅដោយគ្មានសង្ឃឹមទុកចិត្តក្នុងជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ ។

សហរដ្ឋ អាមេរិក,  ៦ មករា ២០១៧

ព្រះមហាអូផាត ឋិតញាណោ មហា ៩ ប្រយោគ ។

 

loading…

226 total views, 5 views today

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS