វិធីសម្ពន្ធ

នៅពេលត្រូវការសម្ពន្ធ ត្រូវសង្កេតលំដាប់សព្ទដូចតទៅនេះ

១.អាលបនៈ

២.និបាតដើមសេចក្តី ឬ កាលសត្តមី

៣.បទវិសេសនៈរបស់ប្រធាន

៤.ប្រធាន

៥.មុខ្យកិរិយា ឬ កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគ ឬ កិរិយាធំ

៦.សម្ពន្ធទៅតាមលំដាប់រហូតដល់ចប់ប្រយោគ

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.