សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 3 (OOP)

javaoop1

នៅអត្ថបទមុន ៗ យើងបានដឹងហើយថា នាម(Object) នោះជាអ្វី មានគុណលក្ខណៈដូចម្តេច ហើយដើម្បីដឹងច្បាស់ យើងគួរតាំងសំណួរថា

តើនាមនោះ ៗ មានគុណលក្ខណៈអ្វីខ្លះ និង អាចធ្វើទង្វើអ្វីបានខ្លះ?

សូមសរុបលក្ខណៈរបស់នាមម្តងទៀតដើម្បីរំលឹកមេរៀនចាស់ នាម(Object) មានលក្ខណៈពិសេស(Characteristics) ២ យ៉ាង គឺ គុណលក្ខណៈ (State) និង អំពើ (Behavior) ដូចជា នាម គឺ មនុស្ស មានគុណលក្ខណៈ ដូចជា មានឈ្មោះ មានលំនៅឋាន មានអាយុ ជាដើម ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថា នាមនោះ ៗ អាចធ្វើទង្វើអ្វីបានខ្លះទេ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីអំពើរបស់នាមដើម្បីជាគ្រឿងសម្គាល់ដឹងថា នាមអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ

oop1

ក្រៅពីមានគុណលក្ខណៈ(State)  នាម(Object) នៅមានអំពើ(Behavior)ជាគ្រឿងសម្គាល់ដឹងទៀត ដូចជា មនុស្សនិយាយ ឆ្កែព្រុះ គោបោល ឡានរត់  ជាដើម មនុស្ស ឆ្កែ គោ ឡាន  ហៅថា នាម (Object)  និយាយ ព្រុះ បោល រត់  ហៅថា កិរិយា(អំពើ ទង្វើ Behavior) ។

សេចក្តីសង្កេត : កាលបើនិយាយដល់បរិស្ថានខាងក្រៅជុំវិញខ្លួនយើង នាម យើងប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា Object  គុណនាម យើងប្រើពាក្យថា State និង កិរិយា យើងប្រើពាក្យថា Behavior ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយដល់សំណេរកូដ យើងហៅ នាម ថា Class គុណនាម ថា Attribute និង កិរិយា ថា Method

java

ហេតុនោះ នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ យើងទើបចាប់ផ្តើមឡើងដោយពាក្យថា class នាំមុខ ហើយតាមក្រោយដោយឈ្មោះ នាម(Object) ដែលត្រូវការ   ដូចជា

នៅទីនេះ យើងសរសេរកូដថា

សំណេរកូដក្នុងលក្ខណៈខ្មែរថា

សំណេរកូដថា

សំណេរកូដក្នុងលក្ខណៈខ្មែរថា

សំណេរកូដថា

សំណេរកូដក្នុងលក្ខណៈខ្មែរ

សំណេរកូដថា

 

សំណេរកូដក្នុងលក្ខណៈខ្មែរ

 

1,166 total views, 1 views today

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.