ហ៊ុន សែន ឈ្លោះជាមួយប្រពន្ធ

hunsen_illness

រត្តិភាគេ កិរ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ  កឹម សុខា នាម បុរិសស្ស បជាបិយតាតិបាតំ អារព្ភ ភរិយាយ សទ្ធឹ កលហំ អកាសិ.

បានឭថា កាលពីយប់មិញ លោក ហ៊ុន សែន បានឈ្លោះជាមួយនឹងភរិយារឿងបំបាក់​ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក កឹម សុខា ។

បជាបិយតា បនស្ស ភិយ្យោសោ មត្តាយ វឌ្ឍតិ.

ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក កឹម សុខា ចេះតែកើនឡើង ។

តស្មា សោ គិលានសេយ្យាយ និប្បន្នោ ហោតិ.

ព្រោះហេតុនោះ គាត់ទើបធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ។

pro_sen_man

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.