ខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរ

outstanding_pic

អម្ពុំ បិវន្តិ នោ នជ្ជោ             រុក្ខា ខាទន្តិ នោ ផលំ

មេឃោ កទាចិ នោ សស្សំ     ខេមរា បន ខេមរេ.

ស្ទឹងតែងមិនផឹកទឹកខ្លួនឯង      ឯរុក្ខាតែងមិនស៊ីផ្លែខ្លួន

មេឃមិនបំផ្លាញស្រូវផ្ទួន ៗ  តែខ្មែរទ្រយួនបំផ្លាញខ្មែរឯង ។

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.