បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ សាលាបឋមសិក្សា

ព្យគ្ឃបញ្ជរោតិ កតនាមំ ហិ បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ  អូរសម្រិលនិគមេ ច សំឡូតជនបទេ ច បាត់ដំបងបទេសេ ច តិដ្ឋតិ. សាលាបឋមសិក្សាទ្រុងខ្លាតាំងនៅក្នុងឃុំអូរសម្រិល ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ។

Read more

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ប្រមុខបក្សជួង

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ហិ បរិព្វាជកោ អរេ ថវិកាធរោ ​ចោរោតិ វាទេន សង្ឃំ បរិភាសតិ វា អក្កោសតិ វា. បរិព្វាជកជាប្រមុខបក្សជួងជេរប្រទេចភិក្ខុសង្ឃដោយវាទៈថា អាចោរថង់យាម ។ យំ បក្ខប្បមុខេន វុត្តំ, តំ បរិវារស្ស សច្ចំ ហោតិ.  ពាក្យដែលប្រមុខបក្សនិយាយ​  ចាត់ជា​ពាក្យ​ពិត​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។

Read more

អូបាម៉ាភាសិតា

ឯកាធិបោ ហិ មនុស្សប្បដិឃាតប្បច្ចយោ ហោតិ ។ សោ ចិរំ កត្វា សត្តឹ បរិរក្ខិតុំ ន សក្កោតិ, មនុស្សកាយំ ពន្ធាបេតុំ សក្កោតិ, នេវ បន មនុស្សចិន្តនំ ពន្ធាបេតុំ, បវត្តិឃោសកគណំ អភិបាលេតុំ ចេវ  អត្តនោ ​ច រដ្ឋវាសី

Read more

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នា

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នាក្នុងភាសាមគធ(ភាសាបាលី) សារត្ថទីបនី ភាគ ៤ ទំព័រ១០០ គាថា ៙ភយេ កោធេ បសំសាយំ តុរិតេ កោតូហលច្ឆរេ ហាសេ សោកេ បសាទេ ច ករេ អាមេឌិតំ ពុធោ ប្រែ ពុធោ រីអ្នកដឹង ករេ គប្បីធ្វើ អាមេឌិតំ ពាក្យផ្ទួន

Read more